Asiakkaasta kumppaniksi: kokemuskumppani on kokemuksen asiantuntija – eettisyys ja vastuu toimeksiannoissa

Kokemuskumppanit ovat tai ovat olleet lastensuojelun asiakasvanhempia, jotka ovat kouluttautuneet kokemuskumppaneiksi. Kokemuskumppanin tehtävä on hyödyntää kokemuksiaan lastensuojelun asiakkuudessa olevien vanhempien, heidän lasten ja ammattilaisten parhaaksi. Yhteinen tavoite on hyvinvoivat vanhemmat ja perhe.

Yhteistyössä toimivien lastensuojelun asiantuntijoiden ja toimeksiantajatahojen tulee muistaa, että kokemuskumppaneina toimivat vanhemmat tulevat kentälle erilaisten haavoittavien kokemustensa kanssa. Myös kokemuskumppaneiden koulutustausta on monenkirjavaa: peruskoulun, ammatillisen peruskoulutuksen tai työelämälähtöisen tai akateemisen korkeakoulutuksen käyneitä vanhempia. Osa vanhemmista on yksinhuoltajaperheitä tai oheishuoltajia.

On hyvä muistaa, että lastensuojelun asiakkuus on yhteiskuntastatuksesta riippumaton. Inhimillisyys on meissä kaikissa olevaa. Lähtökohdat ja koulutustaso eivät ole kriteerejä hankkia kokemuskumppanikoulutus – kokemus lastensuojelun asiakasvanhemmuudesta riittää. Kokemuskumppani on vanhempi, joka kantaa mukanaan kaikki kolhut ja tapahtumat, joita hän on kokenut henkilökohtaisessa elämässään. Kokemuskumppaneilla on myös kokemusta lastensuojelun asiakasvanhempina siitä, miten he ovat tulleet kohdatuiksi ja kohdelluiksi ammattilaisten taholta.

Kun kokemuskumppaneita tilataan erilaisiin toimeksiantoihin, tilaajatahojen tulisi muistaa eettisyys ja vastuukysymykset – kokemuskumppani on kokemusasiantuntija, ei lastensuojelun asiantuntija. Tilaajatahon tuki on arvokasta kokemuskumppanille, eli on hyvä olla yhteydessä etukäteen kokemuskumppaniin ja sopia yhdessä yhteistyön tavoitteet:

● Mitä kokemuskumppanilta odotetaan?
● Miten paljon häneltä pyydetään aikaa?

Jälkikäteen on hyvä olla lyhyt keskustelu, jossa käydään läpi niin tunnelmia kuin arvioidaan, miten kaikki ylipäätään meni. Aiheiden käsittely eri toimeksiannoissa voi herättää tunteita ja/tai aktivoida menneitä kokemuksia, joten ennakoinnilla pyritään vahvistamaan turvallisuudentunnetta jaetuissa kohtaamisen tiloissa.

Älä kuitenkaan epäröi hyödyntää kokemustietoa, sillä sen panos vs. tuotos -suhde on takuulla voitollinen, kuten Pian kokemuksista kokemuskumppani-työtehtävissä voimme lukea:

“Minut on tilattu niin kehittämistehtäviin, luennointitehtäviin, kuin vertaissuhteen sopimusta tekemään. Alla näkökulmia ja kokemuksiani kokemustiedon hyödyntämisestä ja kokemuskumppanin tilaamisesta.

Kokemuksia kehittämistyön toteuttamisesta

Sain puhelinsoiton, jossa minua pyydettiin kehittämistehtävään, minut oli bongattu luennoimasta ja saatu idea yhteistyöstä. Lähdin odottavin ja innostunein tuntein mukaan kehittämään kohtaamisen polkua ammattilaisten rinnalle. Ajattelin, että tämä on juuri sitä, mitä haluan tehdä. Puhelimessa sain kuulla tehtävän suuntaviivat ja sovimme suunnittelutapaamisen.

Tapaamisessa kävimme kehittämisvastaavan kanssa läpi kehittämisen kohteen, ideoimme tulevaa ja sovimme aikataulutuksesta sekä toteutuspaikasta. Oli myös tärkeää saada etukäteen kuulla, keistä työryhmä koostuu ja käydä läpi rooliini kohdistuvia toiveita ja ajatuksia. Suunnittelutapaamisesta oli iso hyöty, se helpotti tehtävään astumista ja siinä onnistumista.

Roolini ja läsnäoloni avattiin muulle työryhmälle, jolloin tehtävässä oli myös luontevaa toimia osana tiimiä. Kehittämistehtävän jälkeen oli varattu aikaa purkaa tehtävää ja vaikka kokemus oli pelkästään positiivinen, oli siitäkin jälkikäteen mukava käydä keskustelua. Lähdin hyvillä mielin, olimme onnistuneet yhdessä ja ennen kaikkea saaneet uutta aikaan. Tälläistä lisää!

Ajatuksia luennointitehtävistä

Kokemuskumppani voi hyödyntää kokemuksiaan monin tavoin ja luennoida oman tarinansa lisäksi oman kokemustaustansa ja osaamisensa mukaan, kuten kohtaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, palveluiden kohdentamisesta, vanhemman menehtymisen vaikutuksesta lapseen, läheisen päihde-, peli- ja/tai mielenterveysongelmien vaikutuksesta perheeseen ja toipumisen avaintekijöistä perheessä.

Toivonkin, että tilaajataho rajaisi ja kohdentaisi toiveensa luennoinnin aiheesta ja kestosta, sekä mahdollisista erityispiirteistä.

Kokemuksia vertaissuhteen solmimisesta

Sain perhetyöntekijöiltä viestin, että asiakasvanhempi saattaisi hyötyä kokemuskumppanuudesta ja sovimme tapaamisesta, toistaiseksi ilman vanhempaa. Keskustelimme ajatuksista, joissa voisin olla vanhemmalle avuksi, ja teimme kirjallisen sopimuksen tapaamisesta vaitiolovelvollisuuksineen ja palkkioineen. Kaikki oli vielä uutta.

Jälkiviisaana ajattelen, että vanhemman olisi pitänyt olla alusta alkaen mukana. Osallisuuteenhan me vertaisetkin toiminnallamme tähtäämme. Oppia kuitenkin ikä kaikki ja opimme koko ajan.

Ajatuksia kokemuskumppanina toimimisesta, kokemuskumppanin tilaamisesta ja terveiset ammattilaisille

Meillä kokemuskumppaneilla ei ole työasua tai työroolia, työvälineenä käytämme omaa persoonaamme ja ammennamme tietoja kokemuksistamme. Me koulutetut kokemuskumppanit olemme selviytyjiä, ja velvollisuutenamme on huolehtia jaksamisestamme mm. työnohjauksen keinoin.

Parhaan yhteistyökokemuksen saavutamme, kun kokemuskumppani tietää, mitä häneltä odotetaan, ja hänet hyväksytään tasavertaisena toimijana ammattilaisten rinnalle. Kokemuskumppani ei ole ammattilainen, mutta toimii ammattimaisesti, mitä tulee vaitiolovelvollisuuteen ja eettisiin toimintatapoihin.

Tilatkaa meitä rohkeasti! Toteutuneista toimeksiannoista olemme saaneet kannustavaa ja positiivista palautetta. Me puolestamme lupaamme hoitaa annetut toimeksiannot huolellisesti valmistautuen ja parhaan kykymme mukaan. Olemme tunnollista ja taitavaa porukkaa. Meiltä kokemuskumppaneilta, sekä Perhekuntoutuskeskus Lausteelta saa vastauksia mahdollisiin kysymyksiin esimerkiksi sopimus- ja tilausteknisiin asioihin liittyen.

Kaikkia meitä jännittää ja vähän ehkä pelottaakin uuden äärellä, mutta yhdessä selvitetään ja selvitään. Kokemus- ja ammattilaistieto on yhtä kuin uniikki ja ainutlaatuinen asiantuntijuus, jonka uskon olevan korvaamaton kombinaatio perheiden ja lasten hyväksi.”

Pohdintaa herättäviä huomioita kokemuskumppanin hyödyntämisestä ja tilauspolusta

Aivan kuten kokemuskumppani toimii onnistuneiden kohtaamisten lähettiläinä ja muuttaa maailmaa kohtaaminen kerrallaan, rakentuu myös kokemuskumppanin ja tilaajatahon välinen onnistunut kohtaaminen osapuolien kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisesta.

Tieto lastensuojelun asiakkuuden kokemuksista on arvokasta, mutta myöskin sen hyödyntäminen on uutta yhteiskuntamme palvelujärjestelmässä. Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeen avulla pilotoimme suomalaiseen yhteiskuntaan muotoiltua palvelua, kokemuskumppanuutta, yhdessä eri toimijoiden kanssa – tehdään se hyvin yhdessä!

Kokemuskumppanit,
Pia K
Susanna S

Lisätietoa kokemuskumppaniksi kouluttautumisesta ja kokemuskumppanin tilaamisesta

Lue myös nämä

Äidin näkökulma sijaisperheeltä saatavaan apuun

Oletko pohtinut sijaisperheeksi ryhtymistä? Lue alta äidin tarina, miten hän ja hänen lapsensa saivat apua sijaisperheen avulla. Myös sinä voit auttaa. ”Minulla oli kaksi kaunista ja ihanaa lasta. Akuutti kamppailu päihderiippuvuuden kanssa takana. Päivät täyttyivät lasten tarpeista, töistä ja ihan vaan elämästä. Elämästä, josta läheisverkoston tuki puuttui ja pienetkin asiat vaativat usein isoja ponnisteluja. Vältin

Kokemuskumppanit lastensuojelussa

Oletko joskus ollut vaikeassa tai haastavassa elämäntilanteessa? Mistä silloin sait apua? Kenelle soitit? Kenen sanoista sait lohtua ja uskoa tulevaan? Kenen vinkeistä ja ideoista oli hyötyä? Usein samankaltaisia kokeneen apu ja tuki on korvaamatonta, kun kohtaamme haasteita elämässämme. Se ei korvaa alan ammatillista osaamista, vaan täydentää ja vahvistaa sitä ja jatkuu siitä, mihin virka-aika päättyy.

Kun lapsi saa lapsen

Näitä tunteita on mahdoton kirjoittaa sanoiksi, kuitenkin on jo korkea aika. Olin 15-vuotias, kun aloin odottamaan esikoistani. Kun lapsena alkaa odottamaan pientä ihmettä, on ajatusmaailma kovin sekaisin. Miten minä, joka olen itsekin lapsi, voisin pitää huolta pienestä ihmisestä, kun itsekään en tiennyt, miten pidän huolta itsestäni. Ne ajatukset tuntuivat murtavan minut. Kun täytin 16 ja