Satulavuoren koulu

Satulavuoren koulu tarjoaa opetusta Perhekuntoutuskeskus Lausteelle sijoitetuille lapsille ja nuorille. Opetusta voi saada kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla, aikuisten perusopetuksessa sekä uutena koulutusmuotona 1.8.2022 alkaneessa TUVA-koulutuksessa.

TUVA valmentaa lukuvuoden ajan toisen asteen opintoihin eli ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Satulavuoren koulun TUVA on tarkoitettu Perhekuntoutuskeskus Lausteella asuville peruskoulun päättäneille oppivelvollisille nuorille.Satulavuoren koulun järjestämän TUVA-koulutuksen lähtökohtana on vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren yksilöllisten tarpeiden kokonaisvaltainen tukeminen ja motivaation herättäminen omaa koulunkäyntiä ja tulevaisuutta kohtaan. TUVA-koulutuksen tavoitteena on perustaitojen vahvistaminen, tarvittaessa päättöarvosanojen korottaminen, arjenhallinta- ja opiskelutaitojen harjoitteleminen sekä vahvistaminen. Tavoitteena on myös vahvistaa yhteiskunnalliseen osallisuuteen, työelämätaitoihin sekä työelämässä oppimiseen liittyvää osaamista. Satulavuoren koulun TUVA-koulutusta toteutetaan yhteistyössä Palvelu- ja ohjauskeskus Telakan kanssa.

Kaikkien Satulavuoren koulun tarjoamien koulupalvelujen kohdalla koulunkäynti suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan kunkin oppilaan tarpeita. Oppilas voi opiskella pienryhmässä, klinikkaopetuksessa tai tilapäisenä järjestelynä voidaan järjestää osastolla tapahtuvaa koulunkäynnin mahdollistavaa kuntouttavaa toimintaa.

  • Pienryhmäopetus tapahtuu luokkamuotoisena opetuksena oman opinto-ohjelman mukaisesti edeten.
  • Klinikkaopetus on tilapäistä ja tavoitteena on siirtyä kohti pienryhmämuotoista opetusta. Klinikkaopetus tapahtuu pääkoulun tiloissa mutta päivittäinen kouluaika poikkeaa tuntijaosta. Oppilaalla on mahdollisuus opiskella yksilöopetuksena eri tilassa.
  • Jos oppilaan voimavarat eivät vielä riitä varsinaiseen opetukseen, hänelle järjestetään koulunkäynnin mahdollistavaa kuntouttavaa toimintaa tilapäisenä ratkaisuna. Tavoitteena on edetä kohti klinikka- ja pienryhmäopetusta.

Uskomme, että yksilöllisten opetusjärjestelyjen suunnitteleminen ja toteuttaminen traumatietoisen lähestymistavan mukaisesti lisää turvallisuuden tunnetta, jonka saavuttaminen on tärkein edellytys oppimisen mahdollistamiselle. Traumatietoisessa pedagogiikassa pyritään näkemään oppilaan haasteiden, ongelmien sekä haastavan käytöksen taustalla olevat syyt. Näin oppilasta ja hänen käyttäytymistään kyetään ymmärtämään paremmin ja oppilaan auttaminen mahdollistuu.

Satulavuoren koulussa huoltajien ja Perhekuntoutuskeskus Lausteen työntekijöiden kanssa pyritään kasvatuskumppanuuteen, joka tarkoittaa vanhemman ja ammattilaisen tietoista sitoutumista yhteiseen toimintaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.  Haluamme kiinnittää erityisen huomion siihen, miten vanhemman lastaan koskeva tietämys tulee kuulluksi, keskustelluksi ja jaetuksi. Erityisesti haluamme korostaa positiivista asennetta, yhteistä uskoa lapsen ja nuoren kykyihin.