Satulavuoren koulun tietosuojaseloste

Hyvä Satulavuoren koulun oppilas!

Ohessa kuvaamme tietosuojakäytänteemme Satulavuoren koulun oppilaiden henkilötietojen käsittelyssä. Kerromme sinulle mitä henkilötietoja me sinusta tarvitsemme ja mitä tarkoitusta varten. Lisäksi kerromme sinulle oikeuksistasi henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Olet tullut oppilaaksi Satulavuoren kouluun, joten toimimme antamiesi tietojen rekisterinpitäjänä. Olemme siten vastuussa henkilötiedoistasi ja niiden lainmukaisesta käsittelystä. Yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää, ja siksi käsittelemme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeen.

Huolehdimme, että henkilötietoihisi on pääsy vain niillä nimetyillä henkilöillä, joilla on työtehtäviinsä liittyen tarve päästä kyseisiin tietoihin. Heidän kanssaan on solmittu salassapito- ja tietoturvasitoumus.

Mikäli sinulle herää kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn liittyen, otathan yhteyttä alla nimettyyn yhteyshenkilöön.

1. Mitä tietoja tarvitsemme ja mistä saamme tiedot?

Satulavuoren koulun perustehtävänä on antaa perusopetuslain (682/1998) mukaista opetusta. Tämän perustehtävän hoitamiseksi tarvitsemme sinusta seuraavia opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellisia tietoja:

• oppilaan ja opiskelijan nimi ja henkilötunnus;

• yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

• oppilaan huoltajien nimi- ja yhteystiedot;

• opintosuorituksiin ja opintojen järjestämiseen liittyvät tiedot, mm. katsomusaine ja

• muut ao. rekisteriselosteissa tarkemmin yksilöidyt tiedot.

Oppilas ei lähtökohtaisesti voi kieltäytyä edellä mainittujen tietojen antamisesta, sillä ne ovat tarpeellisia opetuksen järjestämisen kannalta. Saamme edellä mainitut tiedot ensisijaisesti sinulta itseltäsi tai huoltajaltasi. Osa tiedoista syntyy oppilaan ja opetuksen järjestämisestä koostuvasta tiedosta, jonka opettaja kirjaa reksisteriin. Tarpeellisten tietojen antamisesta ei lähtökohtaisesti voi kieltäytyä, sillä ne ovat tarpeellisia opetuksen järjestämisen kannalta.

2. Miksi tarvitsemme tietoja?

Tarvitsemme oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietoja opetuksen järjestämiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä markkinointitarkoituksessa.

3. Kuka henkilötietojani käsittelee?

Henkilötietojen käsittely tapahtuu laadittujen periaatteiden mukaisesti, joita ovat lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys, käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi ja täsmällisyys sekä luottamuksellisuus. Periaatteet huomioidaan käytännön tasolla toiminnassamme ja olemme kouluttaneet henkilökuntamme toimimaan periaatteiden mukaisesti

Henkilötietojen käsittelijät on rajattu toimenkuvien mukaisesti ja tietoja käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt henkilökunnastamme, joiden työnkuva vaatii tietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyä järjestelmissä on rajattu erilaisten roolitusten avulla, jolloin käytössä on ainoastaan kulloinkin tarvittava henkilötieto.

Henkilötietojasi voivat käsitellä ne koulun henkilöstöön kuuluvat henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus oppilasjärjestelmien käyttöön. Näitä ovat rehtori, opettajat, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja.

4. Kauanko tietojani säilytetään?

Henkilötietojasi ei käsitellä tai säilytetä tarpeettomasti ja kaikki tarpeettomat tiedot poistetaan. Henkilötietojen säilytysaikoja määriteltäessä on huomioitu muu lainsäädäntö ja sellaiset tekijät, jotka vaikuttavat henkilötietojen säilytysvelvollisuuteen.

5. Mitä oikeuksia minulla on?

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada jäljennös kyseisistä tiedoista. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuksi.

Tarkistus tai oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Satulavuoren koulu, Mustionkatu 23, 20750 Turku. Vaatimuksessa tai pyynnössä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on lainmukainen oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus tietojen poistamiseen muun muassa silloin, kun tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Oikeus tietojen poistamiseen ei koske tietoja, jotka on kerätty lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen vuoksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee yksilöidä erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on lainmukainen oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus rajoittaa käsittelyä muun muassa silloin, jos koet sinua koskevien henkilötietojesi olevan virheellisiä, henkilötietojesi käsittely on lainvastaista tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tai me rekisterinpitäjänä emme enää tarvitse tietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä itse oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja ei aktiivisesti käsitellä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada tietosi siirretyksi itsellesi yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto-oikeus koskee vain automaattisesti käsiteltäviä tietoja, jotka olet itse meille antanut ja joita käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella.

Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn

Sinulla on oikeus peruuttaa tietojesi käsittelyä varten antamasi suostumus. On kuitenkin huomioitava, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tiedon käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen. Myös tieteelliseen tutkimukseen liittyvä käsittely voi perustua muuhun kuin antamaasi suostumikseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi. Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi)

6. Miten tietoni suojataan?

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Kerättävä ja käsiteltävä henkilötieto pidetään luottamuksellisina eikä sitä ilmaista muille kuin sitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Palveluntarjoajat vastaavat teknisestä ja tietoturvallisesta suojauksesta. Palveluntarjoajat voivat esimerkiksi teknisissä selvityksissä joutua käsittelemään henkilötietoja.

Jokainen oppilaiden henkilötietoja käsittelevä sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä lainmukaisiin toimintatapoihin. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen päätyttyä. Jokainen Satulavuoren koulun työntekijä allekirjoittaa työsuhteensa alussa erillisen vaitiolo- ja tietoturvasitoumuksen.  Henkilökuntamme perehdytetään ja taitoja ylläpidetään.

7. Luovutetaanko tietojani ulkopuolisille?

Oppilaan tai opiskelijan henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kuitenkin oppilaan tai opiskelijan henkilötietoja voidaan luovuttaa opintojen järjestämisen, seurannan ja tilastoinnin toteuttamiseksi

•Tilastokeskukselle,

•Kansalliselle arviointikeskukselle (KARVI),

•Kansaneläkelaitokselle,

•Opetushallitukselle tai muille viranomaisille.

Tietoja voidaan luovuttaa myös oppilaitoksen vaihdon yhteydessä uudelle oppilaitokselle.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jaana Konsteri

tietosuojavastaava@lauste.fi

9. Rekisterin pitäjän yhteystiedot:

Perhekuntoutuskeskus Lauste (0774963–9)

Mustionkatu 23, 20750 TURKU

Toiminnanjohtaja Jussi Ketonen

 

yhteyshenkilö

Miia Mämmelä

rehtori

miia.mammela@lauste.fi

 

Tietosuojaselosteen päiväys

6.2.2023