Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeen toimintaan osallistuvien tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteri: Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeen toimintaan osallistuvien rekisteri

 

Mitä tietoja tarvitsemme ja mistä saamme tiedot?

Rekisteröidyt itse ilmoittavat seuraavat tietonsa meille:

 

1.1.   Koulutetut kokemuskumppanit:

 

·  Perustiedot, yhteystiedot (nimi (vähintään kutsumanimi), puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite). Yhteystietorekisterin ylläpito ja tietojen säilyttäminen on välttämätöntä toiminnan tiedottamisen ja viestimisen näkökulmasta.

Palkkionmaksajana tarvitsemme sinusta em. lisäksi seuraavia henkilötietoja (koskee vain teitä, joille Perhekuntoutuskeskus Lauste / Asiakkaasta kumppaniksi -hanke maksaa palkkioita):

· Perustiedot, yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotiosoite)

· Työtehtävien toteutumista koskevat tiedot (päivämäärät ja kesto)

· Palkkion laskenta- ja verokorttitiedot

 

1.2.   Kokemuskumppanikoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt:

· nimi (vähintään etunimi), sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero

 

1.3.   Vanhemmalta vanhemmalle -vertaistukiryhmään osallistuvat henkilöt:

·  Perustiedot, yhteystiedot (nimi (vähintään kutsumanimi), puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite)

 

1.4. Sidosryhmähenkilöt

·         Perustiedot, yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite)

 

2        Miksi tarvitsemme tietoja?

2.1. Koulutetut kokemuskumppanit

Yhteystietorekisterin ylläpito ja tietojen säilyttäminen on välttämätöntä toiminnan tiedottamisen ja viestimisen näkökulmasta.

Palkkionmaksajana tarvitsemme sinusta palkkionlaskenta- ja verokorttitietoja, sillä ne ovat välttämättömiä palkkionmaksajan velvoitteiden hoitamiseksi. Palkkionmaksajan velvoitteet perustuvat lainsäädäntöön. Saamme edellä mainitut tiedot vain sinulta itseltäsi. Palkkionsaajien verokorttitiedot eivät tule suorasiirtona verottajan järjestelmästä.

2.2. Kokemuskumppanikoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt

Yhteystietorekisterin ylläpito ja tietojen säilyttäminen on välttämätöntä toiminnan tiedottamisen ja viestimisen näkökulmasta.

 

2.3. Vanhemmalta vanhemmalle -vertaistukiryhmään osallistuvat henkilöt

Yhteystietorekisterin ylläpito ja tietojen säilyttäminen on välttämätöntä toiminnan tiedottamisen ja viestimisen näkökulmasta.

 

2.4. Sidosryhmähenkilöt

Yhteystietorekisterin ylläpito ja tietojen säilyttäminen on välttämätöntä toiminnan tiedottamisen ja viestimisen näkökulmasta.

 

3. Kuka henkilötietojani käsittelee?

Henkilötietoja käsittelee Perhekuntoutuskeskus Lausteen Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeen työryhmä: hankepäällikkö, hanketyöntekijä ja kehittäjäkokemusasiantuntija.

3.1. Koulutetut kokemuskumppanit

Edellä mainittujen lisäksi palkkionsaajien osalta henkilötietoja käsittelee lisäksi Perhekuntoutuskeskus Lausteen palkanlaskija.

Lisäksi henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän palveluntarjoajat tuottaakseen rekisterinpitäjälle teknistä alustaa hanketoimintaan liittyvien asioiden hoitamiseksi.

· MepcoHR -järjestelmä (kokemuskumppaneiden palkkiosuhde ja palkkionmaksu)

· Palautekyselyjärjestelmä Microsoft Forms (kyselyjen yhteydessä yhteystietojen jättäminen on vapaavalintaista)

3.2. Vanhemmalta vanhemmalle -vertaistukiryhmään osallistuvat henkilöt

Edellä mainittujen lisäksi henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän palveluntarjoajat tuottaakseen rekisterinpitäjälle teknistä alustaa hanketoimintaan liittyvien asioiden hoitamiseksi.

·         Palautekyselyjärjestelmä Microsoft Forms (kyselyjen yhteydessä yhteystietojen jättäminen on vapaavalintaista)

3.3. Sidosryhmähenkilöt

Edellä mainittujen lisäksi henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän palveluntarjoajat tuottaakseen rekisterinpitäjälle teknistä alustaa hanketoimintaan liittyvien asioiden hoitamiseksi.

·  Palautekyselyjärjestelmä Microsoft Forms (kyselyjen yhteydessä yhteystietojen jättäminen on vapaavalintaista)

4. Kauanko tietojani säilytetään?

4.1. Koulutetut kokemuskumppanit

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Tiedot poistetaan myös, mikäli asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot.

Palkkionsaajien osalta Perhekuntoutuskeskus Lausteella on palkkionmaksajana lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja myös palkkiosuhteen päättymisen jälkeen. Lakisääteinen velvollisuus tietojen säilyttämiseen koskee palkanlaskentaa ja verotusta. Tietoja ei tällöin käsitellä aktiivisesti. Asiakirjoja säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti.

4.2. Kokemuskumppanikoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Mikäli kokemuskumppanikoulutuksesta kiinnostunut henkilö ei osallistu kokemuskumppanikoulutukseen, poistetaan tiedot 6 kk:n kuluttua viimeisestä yhteydenotosta. Tiedot poistetaan myös, mikäli asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot

4.3. Vanhemmalta vanhemmalle -vertaistukiryhmään osallistuvat henkilöt

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Vanhemmalta vanhemmalle -vertaistukiryhmään osallistuvien henkilöiden osalta tiedot poistetaan 6 kk:n kuluttua ryhmän päättymisestä. Tiedot poistetaan myös, mikäli asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot

4.4. Sidosryhmähenkilöt

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Tiedot poistetaan myös, mikäli asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot

5. Mitä oikeuksia minulla on?

Jokaisella rekisteröidyllä on lainmukainen oikeus: tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista ja korjaamista ja saada tietonsa poistetuksi (oikeus tulla unohdetuksi).

Tietojen tarkastusta, oikaisemista, korjaamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 9). Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen (tietosuojavaltuutettu) käsiteltäväksi.

6. Miten henkilötietoni suojataan?

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten sääntöjen mukaisesti. Kerättävä ja käsiteltävä henkilötieto pidetään luottamuksellisena eikä sitä ilmaista muille kuin sitä työssään tarvitseville.

Perhekuntoutuskeskus Lausteen Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeen henkilötietoja käsittelevät työntekijät sitoutuvat henkilötietojen käsittelyssä työnantajan toimintatapoihin. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen päätyttyä.

7. Luovutetaanko tietojani ulkopuolisille?

7.1. Koulutetut kokemuskumppanit

Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeeseen liittyviä työtehtäviä (vertaistukityö tai kehittämis- ja vaikuttamistyö) tekevien kokemuskumppaneiden osalta tietoja luovutetaan sidosryhmille seuraavasti:

·  yksilöllisten vertaistukisuhteiden osalta asiakasvanhemman asiakassuhteesta vastaavalle sosiaalityöntekijälle luovutetaan kokemuskumppanin nimi ja sähköpostiosoite

· kehittämis- ja vaikuttamistyötehtävien osalta toimeksiantajalle luovutetaan kokemuskumppanin nimi (vähintään etunimi) ja sähköpostiosoite

· Perhekuntoutuskeskus Lausteelta palkkioita saavien kokemuskumppaneiden osalta pankille luovutetaan maksatustiedot suorasiirtona MepcoHR:n kautta jakajapankkina toimivaan Danske bank:iin palkkionmaksun hoitamiseksi

7.2. Muut Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeen toimintaan osallistuvat henkilöt (kokemuskumppanikoulutuksesta kiinnostuneet, vertaistukiryhmiin osallistuvat ja sidosryhmähenkilöt)

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

8.Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jaana Konsteri

tietosuojavastaava@lauste.fi

 

9. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Perhekuntoutuskeskus Lauste (0774963–9)

Mustionkatu 23, 20750 TURKU

 

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

hankepäällikkö, Asiakkaasta kumppaniksi -hanke, Minttu Kallio

minttu.kallio@lauste.fi

p. 040 769 7572