Miten ehkäistä nuoren väkivaltaista käyttäytymistä?

Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian professori ja ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala on paneutunut väkivaltakäyttäytymisen ja mielenterveyden häiriöihin intensiivisesti koko 2000-luvun ajan työskennellessään Erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrisessa tutkimus- ja hoitoyksikkö EVA:ssa.
Kaltialan mukaan tilastot ovat positiivisia sen suhteen, että nuorten tekemien rikosten määrä on pienentynyt 1990-luvulta, päihteiden käyttö on vähentynyt ja nuorten väkivaltakäyttäytyminenkään ei jatkuvasti lisäänny.
Monet mielenterveyden häiriöt lisäävät väkivaltaisen käyttäytymisen riskiä nuorilla, esimerkiksi käytöshäiriöt, ADHD, psykoosi ja myös mielialahäiriöt. Lisäksi päihdehäiriöt, oppimisen erityisvaikeudet ja traumat – esimerkiksi seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuminen – voi altistaa väkivaltakäyttäytymiseen.
– Toki nuoren väkivaltaisuuteen on vaikutusta myös elinympäristöllä ja vuorovaikutussuhteilla. Jos nuori ei esimerkiksi kykene muodostamaan vastavuoroisia kaverisuhteita, hänellä on kehityksellisiä ongelmia, joihin olisi aihetta paneutua.

Nuoren saadessa apua kognitiivisiin vaikeuksiin ja tunteiden sääntelyn ongelmiin, voidaan lieventää väkivaltaisuutta aiheuttavia käytöshäiriötä.

Riittakerttu Kaltiala, nuorisopsykiatrian professori

Väkivaltaisuuden hoidossa on tärkeää hoitaa mielenterveyden häiriöitä niiden vaatimalla tavalla. Sen lisäksi pitäisi päästä korjaamaan nuoren väkivaltakäyttäytymiselle altistavia taitopuutoksia.
– Nuoren saadessa apua kognitiivisiin vaikeuksiin ja tunteiden sääntelyn ongelmiin, voidaan lieventää väkivaltaisuutta aiheuttavia käytöshäiriötä.
Jos nuorella on poikkeuksellisen vahva temperamentti, tai neuropsykiatrisia ongelmia, nuori monesti tarvitsisi erityistoimenpiteitä saavuttaakseen tavallisen kehitystason.
– Ongelmana on se, että yleensä nämä nuoret saavat tukea jopa vielä vähemmän, koska usein myös heidän vanhemmillaankin on samoja ongelmia.
Kaltialan mukaan kulttuurissamme vanhemmuus katoaa liian nopeasti, ja nuorille annetaan yhä enemmän vastuuta, ja heiltä vaaditaan paljon.
– Nuori tarvitsee kuitenkin edelleen ohjausta ja rajoja, vaikka hänen itsekontrollinsa pikkuhiljaa lisääntyy. Jos samalla nuori ei kehitykään ikätasoisesti, seuraa ongelmia: aggressiota ja väkivaltakäyttäytymistä. Pitäisi ajoissa tunnistaa ne tilanteet, joissa nuori tarvitsee ohjausta.
Monissa tilanteissa myös vanhemmat tarvitsevat apua nuoren ohjaamiseen, ettei vanhemmat menetä nuoresta otettaan täysin.

Keinoja tunteiden hallintaan

Psykologi ja psykoterapeuttikouluttaja Lauri Parkkinen työskentelee yksilöterapeuttina ja soveltaa erilaisia menetelmiä nuorten väkivaltaisuuden hoidossa.
Parkkinen korostaa, että aggressiivisuus ei ole sairaus, vaan keino hallita häpeän, epäonnistumisen ja arvottomuuden kokemuksia tunteita.
– Aggressiivisesti käyttäytyvä ihminen ei tunnista häpeän tunnetta.
Yhteiskunnassamme väkivallasta seuraa rankaisu, mutta se ei auta väkivaltaisesti käyttäytyvää pääsemään eroon haitallisesta käytöksestä. Parkkisen mukaan positiivinen vahvistaminen toimii aggressiivisuuden hoidossa rankaisua paremmin.
Nuoren on ensin opittava tunnistamaan eri tunteet ja niiden yllykkeet. Sen jälkeen hän voi käyttäytymisen tasolla harjoitella erilaisia taitoja, joiden avulla hallita esimerkiksi väkivaltaisuuteen altistavaa häpeän tai vihan tunnetta.
– Ilman tunteiden ennakointia ja tunnistamista ihminen ei pysty käyttämään hyväkseen mitään menetelmää, kuten rentoutusta, tunteen käsittelyyn.

Aggressiivisesti käyttäytyvä ihminen ei tunnista häpeän tunnetta.

Lauri Parkkinen, psykologi ja psykoterapeuttikouluttaja

Vanhempien tai lastenkodin ohjaajien osallistuminen kuntoutukseen on erityisen tärkeää.
– Terapeuttina ajattelen, että minun osuuteni kuntoutumisesta on viisi prosenttia. Hoito onnistuu parhaiten, kun myös vanhemmat tai muut lapsen merkittävät aikuiset ottavat terapiassa opetetut taidot käyttöön lapsen kanssa.
Lyhyet interventiot riittävät lapsille, joilla on asiat melko hyvin. Monissa tapauksissa tarvitaan moniammatillista apua.

– Psykoterapialla on pieni työnohjauksen rooli. Kodin tai laitoksen arjessa täytyy tehdä muutoksia, jotta lapsi saa tukea muutokseen jokapäiväisessä elämässä.
Parkkinen ei näe toivottomana vaikeitakaan tilanteita.
– Mahdollisuuksia on aina, mutta terapiallakaan eri ratkaista kaikkea. Tärkeää on arjen turva, ja se, että nuori ei jää yksin niiden tunteiden kanssa.

Tietoa väkivaltariskin pienentämiseen

Väkivaltainen ja vakava käytöshäiriö-oireilu on yleisimpiä syitä nuorten sijoittamiselle laitosolosuhteisiin sekä nuorisopsykiatriassa että lastensuojelussa.
Vanhan Vaasan sairaalassa työskentelevä psykologi-psykoterapeutti
Monica Gammelgård tutkinut systemaattisia riski- ja tarvekartoituksia, joita voi hyödyntää osana väkivaltaisten, vaativahoitoisten lasten kuntoutusta.
– On tärkeää saada käyttöön näyttöön perustuvia ja riittävän läpinäkyviä luokittelu- ja arviointimenetelmiä, jotta voidaan vähentää virheellisin perustein tehtyjä sijoituksia ja suunnata nuorten hoitoa oikein, Gammelgård sanoo.

Riskikartoitus selvittää vakavan väkivaltariskin keskeiset taustamuuttujat. Kun ne tiedetään, voidaan vähentää riskimuuttujien negatiivista vaikutusta nuoren kehitykseen.

Monica Gammelgård, psykologi-psykoterapeutti

Monica Gammelgård arvioi väitöskirjatutkimuksessaan SAVRY-riski -ja tarvekartoitusmenetelmän toimivuutta nuorisopsykiatrian ja nuorten oikeuspsykiatrian yksiköissä ja koulukodeissa asiakkaana olevien nuorten parissa.
– Riskikartoitus selvittää vakavan väkivaltariskin keskeiset taustamuuttujat. Kun ne tiedetään, voidaan vähentää riskimuuttujien negatiivista vaikutusta nuoren kehitykseen sekä hyödyntää suojaavia muuttujia, jotka pienentävät väkivallan riskiä.
Riskimuuttujia ovat muun muassa päihteet, itsetuhoisuus tai vanhemmuuden puuttuminen. Suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi voimakkaat kiintymyssuhteet, voimakas sitoutuminen kouluun ja positiiviset asenteet auktoriteetteja kohtaan.
Gammelgård kertoo SAVRY:n ennustavan väkivaltaista käytöstä osasto-olosuhteissa, laitoksen ulkopuolella sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Hän myös kouluttaa terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia menetelmän soveltamiseen.
– SAVRY:n avulla lastensuojelussa saadaan tarkempaa tietoa, mitä ammattilaisen apua nuori tarvitsee, miten väkivaltaista käytöstä voidaan ennaltaehkäistä ja miten nuoren vahvuuksia voidaan hyödyntää.

Lue myös nämä

Työskentely lapsen vanhemman kanssa lastensuojelussa

Lastensuojelun keskusliitto julkaisi viime vuoden puolella Näkökulmia sijaishuoltoon -oppaan, josta löytyy Maarit Koiviston erinomainen artikkeli aiheesta Työskentely lapsen vanhemman kanssa (s. 26-32). Artikkeli käsittelee sijaishuoltoon tulevien lasten ja nuorten tilannetta, erityisesti kasvuolosuhteiden ja elämänhistorian kokemusten tuntemista. Tekstissä korostetaan läheisten ihmisten, erityisesti vanhemman, merkitystä lapsen elämässä ja esitetään ajatuksia yhteistyön tärkeydestä vanhemman ja muiden läheisten kanssa sijaishuollossa

Sijaisperhe tarjoaa lapselle turvallisen kodin

Perhehoitajat tarjoavat kodin ja perheen lapselle, joka ei voi syystä tai toisesta asua omien vanhempiensa kanssa. Kokenutkin perhehoitaja tarvitsee apua ja tukea, jotta yhteinen arki sujuu parhaalla mahdollisella tavalla. 20 kilometrin päästä Turusta sijaitsee Nousiaisten kunta, jossa Satu Anttila ja Jens Zauche asuvat sijaislapsiensa kanssa. Saman katon alla asuvat osan ajasta myös Sadun kaksi täysikäistä

Sairas ja rikollinen vai turvaton ja hädissään?

Traumatietoinen kohtaaminen näkee käytöksen taakse Miten sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen toimintatapoja ja yhteistyötä pitäisi kehittää lasten tarpeita vastaaviksi? Kysyimme eri palveluiden asiantuntijoilta traumatietoisuudesta ja siitä, millaisella yhteistyöllä saavutetaan lapsia ja nuoria eniten hyödyttäviä ratkaisuja. Johtava sosiaalityöntekijä Silja Remes sekä konsultoiva erityisopettaja Tarja Kallio avaavat, miten kohdataan traumataustainen lapsi ja millaista tulevaisuuden tuki voi olla niin