Rekrytoinnin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Tämä tietosuojaseloste koskee Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n rekrytointia, jonka osalta se toimii rekisterinpitäjänä.

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry
Mustionkatu 23
20750 Turku
puh 040 940 1630
0774963-9

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Henkilöstöpäällikkö Sisko Julku
etunimi.sukunimi@lauste.fi

3 Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyn peruste

Rekisteri on tarkoitettu Perhekuntoutuskeskus Lausteen työnhakijoiden hakemustietojen ja rekrytointiprosessiin liittyvien tietojen ylläpitämiseen rekrytoinnin toteuttamista, viestintää ja yhteydenottoja varten. Hakemus voi olla avoin tai tiettyyn tehtävään osoitettu.

4 Rekisterin tietosisältö

  • nimi
  • syntymävuosi
  • osoite ja muut yhteystiedot (puhelin ja sähköposti)
  • hakemusasiakirja ja ansioluettelo
  • koulutustiedot
  • työkokemus
  • keskeiset osaamisalueet
  • mahdolliseen haastatteluun liittyvät tiedot
  • muut mahdolliset työnhakijan itsensä antamat tiedot

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään työnhakijalta itseltään hänen työhakemuksestaan ja mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä työnhakijan suostumuksella myös muista tietolähteistä, kuten esim. suosittelijoilta.

6 Säilytysaika

Rekisteristä poistetaan kerran vuodessa yli 12 kk vanhat tiedot, ellei hakijan kanssa ole muusta sovittu (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 12 § (19.12.2008/1023))

7 Asiakastietojen luovuttaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan Perhekuntoutuskeskus Lausteen sisäisessä rekrytoinnissa työnhakijan kanssa sovitulla tavalla.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Manuaalista aineistoa voi olla paperiset työnhakuasiakirjat. Rekrytoinnista vastaava esimies skannaa aineiston sähköiseen rekisteriin ja tuhoaa manuaalisen aineiston viimeistään rekrytointiprosessin päätyttyä. Siihen saakka aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköinen aineisto:

Hakemukset ja niihin liittyvät tiedot tulevat pääsääntöisesti joko sähköpostilla rekrytoijalle tai organisaation internetsivujen kautta henkilöstöpäällikölle. Työnhakijarekisteriin on pääsy vain rekrytoinneista vastaavilla henkilöillä. Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä menetelmillä. Tietokannat ja niistä otetut varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niihin on pääsy vain ennalta sovituilla henkilöillä.

Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteristä poistetaan kaksi kertaa vuodessa yli 6 kk vanhat tiedot, ellei hakijan kanssa ole muusta sovittu.

10 Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti (sähköposti) rekisterin yhteyshenkilölle (kohta 2).

11 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti (sähköposti) rekisterin yhteyshenkilölle (kohta 2).

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityjen tietoja käytetään ja luovutetaan ainoastaan tämän selosteen käyttötarkoituksen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen (tietosuojavaltuutettu) käsiteltäväksi.

Päivitetty: 24.5.2018