Oppilasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Tämä tietosuojaseloste koskee Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n / Satulavuoren koulun oppilaita, joiden osalta se toimii rekisterinpitäjänä.

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry/Satulavuoren koulu
Mustionkatu 23
20750 Turku
puh 040 940 1630
0774963-9

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Rehtori Miia Mämmelä
etunimi.sukunimi@lauste.fi

3 Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyn peruste

Oppilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään oppilaan hoidon, kuntoutuksen ja opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä muihin lain mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Perusopetusasetus 628/1998 sekä 852/1998

4 Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • henkilötunnus
 • kotiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • vanhempien/huoltajien yhteystiedot
 • sijoittavan kunnan yhteystiedot
 • kouluhistoria
 • kouluarvosanat
 • tehdyt opetuksen järjestämiseen liittyvät päätökset (esim. erityisen tuen päätös)
 • terveydenhoitoon liittyvät tiedot (lääkitys, allergiat, diagnoosit jne.)
 • päivittäisraportit
 • lukuvuoden aikaiset poissaolot
 • oppilashuoltoryhmän muistiot
 • henkilökohtaisen opetuksen järjestämisen suunnitelmat
 • lausunnot
 • koulupaikkasopimukset
 • päättötodistukset
 • lastensuojeluilmoitukset

Oppilaiden tietoja kirjataan kahteen järjestelmään:

 • Priimus (opetuksen järjestämiseen liittyvät tiedot)
 • Nappula (pedagogiset asiakirjat, päivittäisraportit sekä laskutustiedot)

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Sijoittavan kunnan toimittamat tiedot oppilaasta.

Opetuksen aikana oppilaasta tehdyt merkinnät.

6 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Koulupaikkalaisten päivittäisraportit toimitetaan kuukausittain lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.

Koulunkäynnin päätyttyä kaikkien oppilaiden (paitsi päättöluokkalaisten) asiakirjat toimitetaan seuraavaan kouluun.

Koski-järjestelmään siirretään kaikki oppilastiedot vuosiluokilta 1 – 9, yhteishakuvalinnat sekä toukokuun loppuun mennessä päättöluokkalaisten arvosanat.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Päättötodistukset säilytetään kassakaapissa.

Pedagogiset asiakirjat, sopimukset ja lausunnot säilytetään lukitussa huoneessa lukitussa kaapissa.

Sähköinen aineisto:

Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä menetelmillä. Tietokannat ja niistä otetut varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niihin on pääsy vain ennalta sovituilla henkilöillä. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Oppilastietoja voivat käsitellä opetushenkilökunta, psykologi sekä laskutustietojen osalta taloushallinnon henkilökunta.

Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä henkilö on allekirjoittanut vaitiolo- ja tietosuojasitoumuksen.

10 Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.

Asiakastietojärjestelmän (Nappula) rekisterinpitäjä on sijoittava kunta, joka vastaa myös tietojen luovuttamisesta.

Opetuksen tietokannasta (Priimus) voi tarkistaa tietonsa rehtorin kanssa sopimalla.

Päättötodistuksen voi tilata sähköpostitse ja se toimitetaan kirjeitse.

11 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista ja poistamista.

Tietojen korjaamista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisena rehtorille.

Asiakastietojärjestelmän (Nappula) osalta sijoittavan kunnan sosiaalityöntekijälle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityjen tietoja käytetään ja luovutetaan ainoastaan tämän selosteen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen (tietosuojavaltuutettu) käsiteltäväksi.

 

Päivitetty 1.4.2021